Studeranderätt

På denna sida kan du läsa om vilka rättigheter och skyldigheter som gäller på Färnebo folkhögskola. Dessa kallas för skolans “Studeranderättsliga standard” – det handlar om både dina och våra rättigheter och skyldigheter.

1. Information innan du är antagen

Innan du har antagits till någon av Färnebo folkhögskolas kurser ska du kunna ta del av följande information:

 • Mål med kursen
 • Kursens omfattning och längd
 • Färnebo folkhögskolas mål och profil
 • Statens syfte med folkhögskolor
 • Avgifter och kostnader under studietiden
 • Antagningsprinciper, antagningsprocessen och om vad som händer om en kurs upphör eller ställs in
 • Intyg, behörigheter och studieomdömen som kan vara aktuella att erhålla på sökt kurs
 • Skolans tillgänglighet för studerande med funktionsnedsättning samt möjligheter till pedagogiskt stöd
 • Skolans former för studerandeinflytande
 • Skolans handlingsplan mot alkohol och droger och övriga villkor för vistelsen på skolan.

Läs mer om ovanstående nedan.

2. Krav för antagning

För alla skolans kurser gäller att du måste uppfylla några grundläggande krav för att kunna bli antagen. Även om det är få sökande till kursen kan du inte komma in om du inte uppfyller dessa krav.

 • Du ska fylla minst 18 det år som kursen börjar.
 • Du ska ha skickat in ansökan i tid.
 • Du ska ha varit drogfri i minst 1 år om du tidigare har missbrukat alkohol eller andra droger.
 • Du ska ha tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna följa kursen/kunskaper i
  svenska som motsvarar minst sfi d-nivå.

Skolan bedömer att du kan tillgodogöra dig kursen. Förutom språkkunskaper är det viktigt att du har motivation, en viss social förmåga samt de reella förkunskaper som behövs för att läsa den nivå på studierna som du sökt, t.ex. gymnasienivå. För förklaring av begreppen motivation och social förmåga, se nedan.
Särskilda krav kan förekomma på respektive kurs, se informationen om respektive kurs på skolans webbsida.

3. Urvalskriterier – hur väljer skolan vilka som får plats?

a) Om det är fler sökande till kursen än vad det finns platser gör skolan ett urval bland de sökande som uppfyller grundkraven. Till Allmän kurs väljer skolan först:

 • De som har störst behov av att läsa denna kurs.

b) Om det fortfarande finns behov av att göra ett urval prioriteras den som:

 • Har arbetslivserfarenhet.
 • Bedöms vara mer motiverad att studera på folkhögskola.

Vad menas med behov när vi säger att den med störst behov ska prioriteras i urvalet till Allmän kurs?

 • Att sakna eller inte ha gått klart gymnasiet.
 • Att sakna eller inte ha gått klart grundskolan.
 • Ha slutbetyg som inte ger behörighet att läsa vidare på högskola, att sakna grundläggande eller särskild behörighet.
 • Svaga betyg som innebär att den sökande trots behörighet inte kan läsa vidare.
 • Ha behov av att ändra inriktning i livet.
 • Ha behov av det sammanhang och den pedagogik som folkhögskolan erbjuder.

Vad menas med motivation i samband med antagning?

 • Den sökande kan beskriva vilka mål den har med att gå kursen, vad den vill få ut av kursen.
 • Den sökande kan visa på en utvecklingspotential, att den kan visa på (små) steg på vägen mot sina mål.
 • Den sökande kan beskriva sina förväntningar på skolan och kursen.

Vad menas med social förmåga i samband med antagning?

 • Vilja att lära känna och samarbeta med andra, oavsett deras bakgrund.
 • Vilja att se andras behov och ta hänsyn till dem.
 • Vilja att ge andra utrymme.
 • Vilja att dela med sig av sina åsikter och kunskaper.
4. Så här går ansökan till

a) Du fyller i ansökan på webben eller ansökningsblankett som skolan skickar till dig om du gör en intresseanmälan här.
b) Du bifogar:

 • Eventuella betyg från grundskolan, gymnasiet eller motsvarande
 • Personbevis

c) Du skriver ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill gå kursen och bifogar det till ansökan. Vi vill att du skriver lite om varför du vill gå på just folkhögskola, vad du vill få ut av kursen och hur du vill använda kunskaperna som du får på kursen.

d) Skolan bekräftar att vi har fått in din ansökan när den kommit till oss. Bekräftelsen kommer per brev/e-post/sms senast en vecka efter att vi fått in din ansökan.

e) Senast den 15 juni får du besked om du kommer att bli kallad på intervju/har blivit antagen eller om du hamnat på reservlista. Du kan endast hamna på reservlista om du uppfyller grundkraven för antagning (se ovan). Om du inte gör det meddelar vi dig att du inte kan bli antagen.

f) Beslut om antagning fattas av en särskild arbetsgrupp tillsammans med samordnare. Om du inte blivit antagen och tycker att beslutet har fattats på fel grund kan du överklaga det till skolans styrelse. Här finns mer information om hur du gör om du vill överklaga. (Länk till beskrivning av överklagansväg och kontaktuppgifter.)

5. Inställd eller reviderad kurs

Om kursen av någon anledning inte kan genomföras som planerat ska de sökande samt antagna informeras muntligt och/eller skriftligt.

Senast 6 veckor innan startdatum på internatkurser samt 10 dagar innan startdatum på distanskurser ska antagna och sökande deltagare meddelas om en kurs ska ställas in.

Skolan har skyldighet att slutföra påbörjade kurser.

6. Information vid kursstart

Vid kursstart ska du få information om:

 • Kursansvarig lärares namn och kontaktuppgifter
 • Kursplan och schema/arbetsplan
 • Terminstider och ledigheter
 • Riktlinjer och villkor för intyg, behörigheter och studieomdömen
 • Frånvaroregler
 • Rapporteringssystem till t.ex. CSN. Som studerande är du själv ansvarig för alla kontakter med CSN angående dina studiemedel. Skolan rapporterar bl a frånvaro till CSN.
 • Lista på saker som deltagaren själv ska tillhandahålla
 • Försäkringar som gäller de studerande
 • Tillgång till och villkor för användning av utrustning och kursrelaterade utrymmen
 • Etiska och andra regler för IT-användning på skolan
 • Villkor för tillfällig avstängning och permanent avskiljning
 • Den studeranderättsliga standardens innehåll och innebörd i övrigt
 • Skolans reglemente
 • Skolans alkohol- och drogpolicy
 • Skolans säkerhetsplan
 • Skolans måldokument
 • Skolans arbetsmiljöpolicy
 • Skolans brandskyddspolicy
 • Skolans jämställdhets- och likabehandlingsplan [likabehandlingsplanen är ännu ej antagen]
7. Tillgänglighet och möjlighet till pedagogiskt stöd

a) Skolans tillgänglighet för studerande med funktionsnedsättning

Man gör idag skillnad mellan begreppen funktionshinder och funktionsnedsättning. Enligt Socialstyrelsens definition innebär en funktionsnedsättning en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Funktionshinder definieras som den begränsning en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen.

Det är långt ifrån alltid som man kan se att en person har en funktionsnedsättning. Därför är det viktigt att du berättar om vad du upplever som ett funktionshinder för lärarna, innan eller under den 
tid då studierna bedrivs.

b) Möjligheter till pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning

Färnebo folkhögskola bedriver kurser för personer med olika former av funktionsnedsättning. Denna undervisning är då givetvis anpassad efter deltagarens behov och förutsättningar, till exempel i form av arbetstempo, upplägg och olika slags stöd i undervisningen.

Vill du studera på Färnebo folkhögskola och har någon form av funktionsnedsättning är det bäst om du tar kontakt med oss på skolan så att vi gemensamt kan diskutera om vi kan och vad vi i så fall kan göra för att underlätta för dig.

c) Möjligheter till stöd eller utökad undervisning i svenska

Om du behöver stöd eller utökad undervisning i svenska på grund av att svenska inte är ditt modersmål, kan det finnas möjligheter till detta. Ta kontakt med skolan så vi kan diskutera hur vi kan lägga upp studierna för dig.

d) Samverkan med Specialpedagogiska skolmyndigheten

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, arbetar för att människor med olika funktionsnedsättningar ska kunna studera. De delar bland annat ut pengar till assistans, tolk, tekniska hjälpmedel, böcker och ökad lärartäthet. Färnebo folkhögskola söker medel från SPSM, utifrån vår kunskap om vilka behov som finns hos skolans studerande. Mer information finns på: www.spsm.se

8. Arbetsmiljö

Färnebo folkhögskola ska vara en bra miljö för både studerande och lärare. Som arbetsplats lyder skolan under arbetsmiljölagen. Studerande på folkhögskola har rätt att medverka i arbetsmiljöarbetet på skolan. Arbetet med arbetsmiljön utgår från skolans arbetsmiljöpolicy och sker enligt antagna rutiner. Arbetsmiljöarbetet utgår också från skolans likabehandlingsplan, jämställdhetsplan, policyn mot sexuella trakasserier och annan diskriminering på grund av kön, säkerhetsplanen, samt brandskyddspolicyn. Varje kurs väljer ett studerandeskyddsombud som ska informeras om aktuella arbetsmiljöfrågor och delta i skyddsronder.

Kränkande särbehandling

Till kränkande särbehandling hör mobbning, psykiskt våld, social utstötning och trakasserier (även sexuella trakasserier). Arbetsmiljöverkets föreskrifter ställer krav på att skolan ska planera och organisera verksamheten så att kränkande särbehandling förebyggs. Skolan ska också snabbt ge stöd och hjälp åt den som utsatts för kränkande särbehandling. Anmälan till Arbetsmiljöverket görs genom skyddsombud.

9. Deltagarinflytande och studeranderätt

Deltagarnas inflytande på Färnebo folkhögskola kan ske både inom ramen för den egna kursen och inom skolan som helhet. I kursernas vardag sker deltagarinflytandet på en rad olika sätt. Om de studerande vill utöva inflytande på skolan som helhet bör de organisera ett kursråd och vid behov ett skolråd. Kursråd är ett möte där alla studerande som går en kurs och deras kurslärare har möjlighet att närvara, yttra sig samt delta i beslut som fattas. Skolråd är ett möte där alla studerande på skolan träffas för överläggningar. Både kursråd och skolråd har möjlighet att skicka representanter till personalmöte respektive styrelsemöte för att framföra synpunkter och förslag.

Vid missnöje med situationen under en kurs eller på skolan samt vid kränkning av någon studerandes rättigheter är det alla studerandes och lärares skyldighet att, om möjligt, förbättra situationen genom samverkan mellan studerande, lärare, samordnare och styrelse på skolan. Om en eller flera studerande upplever att en tvist kring rättigheter och skyldigheter på skolan inte är möjlig att lösa genom demokratisk samverkan har de rätt att vända sig med sina klagomål till skolans styrelse (klicka här för e-post till styrelsens ordförande).

Om du har gjort detta och inte upplever att det hjälpt kan du vända sig till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR) som då kommer att behandla tvisten. (klicka här för aktuella uppgifter om FSR)

10. Avgiftsfri undervisning
All undervisning på en folkhögskola är avgiftsfri. Som studerande betalar du en viss summa per läsår för material, olycksfallsförsäkring, läromedel och kopiering. Innan du antagits har du informerats om denna summa. Studerande som bor på internat måste också betala för kost och logi. Om du är deltagare på en resande kurs har du skyldighet att finansiera din resa, till exempel med hjälp av studiemedel från CSN. På skolan har du som studerande också skyldighet att betala för vissa omkostnader som kan tillkomma i anslutning till undervisningen, t.ex. studielitteratur och studieresor. 
11. Intyg, studieomdöme och behörigheter

Kursintyg ges vid kursens avslut. Studieomdöme ges till studerande på allmän kurs som deltagit i heltidsstudier under minst 30 veckor. Ett studieomdöme är en sammanfattande bedömning av deltagarens studieförmåga och görs av alla kursens lärare. Skolan är ansvarig för satta omdömen och de kan inte överklagas till högre instans. Som studerande kan du avstå från att ta ut ditt omdöme. Du kan då i ett senare skede välja att ta ut omdömet. Du kan också begära att omdöme inte sätts. Du kan då inte ändra dig och senare få ett omdöme.

Studerande vid någon av skolans allmänna kurser har möjlighet att få behörighet för vidare studier:

 • Grundskolebehörighet för att kunna söka utbildningar på gymnasial nivå
 • Allmän och särskild behörighet för att kunna söka utbildningar inom högskola/universitet

Möjligheten att få de olika behörigheterna är beroende dels av skolgången före folkhögskolestudierna, och dels av antalet år vid folkhögskola. För att få behörighet i olika ämnen ställs dessutom krav på uppnådda studieresultat. Resultatet ska motsvara godkänd nivå i varje enskilt ämne som behörigheten omfattar.

Studerande vid någon av skolans särskilda kurser har möjlighet att få behörighet i vissa ämnen. På ett intyg framgår att den studerande har kunskaper motsvarande godkänd nivå i ett enskilt ämne.

12. Försäkringar

Alla studerande vid skolan är olycksfallsförsäkrade i Sverige. Inackorderade deltagare är olycksfallsförsäkrade på heltid d v s dygnet runt genom skolans försorg. Övriga deltagare är olycksfallsförsäkrade under skoltid samt under färd till och från verksamheten.

Observera att eget lösöre på skolan inte täcks av skolans försäkring. Kontrollera med din egen hemförsäkring vad som gäller. Hemförsäkring tecknar internatboende själv.

I samband med utlandsförlagda studieresor är studerande inte automatiskt försäkrade genom skolan, men skolan erbjuder de studerande att teckna en lämplig reseförsäkring. För att få delta på en studieresa utomlands måste du ha en reseförsäkring. Observera också att skolan kan kräva att du har en hemförsäkring innan du får låna viss utrustning (kameror etc).

13. Alkohol och droger

Färnebo folkhögskola ska vara en alkohol- och drogfri skolmiljö. Vi accepterar inte att studerande eller personal brukar alkohol eller droger eller är påverkade av dem i skolsammanhang eller i skolans lokaler. Skolsammanhang omfattar såväl verksamhet på skolan som boendet på skolans internat, studiebesök och studieresor kopplade till skolans/kursens verksamhet.

Vad som händer vid ett brott mot ovanstående regel finns stadgat i skolans handlingsplan mot droger och alkohol (ladda ned här).

14. Närvaro och ledighet

För att kunna fullfölja påbörjad kurs krävs att du som studerande har en närvaro på minst 80 % av den fastlagda kurstiden. Om närvaron understiger 80 % har kursansvariga lärare skyldighet att inleda samtal med den studerande om den uppkomna studiesituationen. Dokumenterad överenskommelse ska göras mellan kursansvariga lärare och deltagaren med syfte att förbättra närvaron. Om närvaron fortsätter att ligga under skolans riktmärke förs samtal med skolans samordnare. Samordnaren kan utfärda varning om att kursen inte kan godkännas om närvaron inte förbättras.

Om du blir sjuk ska du anmäla detta till skolan och till försäkringskassan om du har studiemedel. Är du sjuk mer än två veckor i streck behövs ett sjukintyg från läkare. Skulle din sjukfrånvaro bli stor kan diskussion om att gå ner i studietakt diskuteras eftersom du då inte har tillräcklig närvaro för att tillgodogöra dig studierna.

För studerande som uppbär studiemedel från CSN rapporterar skolan frånvaro till CSN enligt gällande regler. Mer information om studiemedel och CSNs regler finns på www.csn.se

Kursernas ledigheter bestäms av lärarna inför kursstart. Av pedagogiska skäl kan en lärare ändra enskilda ledigheter. Ledighetsansökningar behandlas av berörda lärare.

15. Disciplinära åtgärder

Folkhögskolan har som mål att på alla sätt vara till stöd för den studerande. Trots detta händer det att skolan tvingas till åtgärder som kan leda till att studerande tillfälligt stängs av från undervisning på skolan eller permanent avskiljs från skolans undervisning. Grund för avstängning eller avskiljning är om den studerande gör sig skyldig till:

 • Rasistiska, sexistiska eller andra diskriminerande eller kränkande handlingar i ord och handling.
 • Våldsamma handlingar.
 • Hot som framförts i ord eller handling.
 • Användning eller hantering av alkohol, narkotika/droger i skolan eller under skoltid (skoltid omfattar även studieresor, studiebesök m.m. som anordnas i skolans regi).
 • Missbruk av skolans datanätverk.
 • Brott mot lärares eller handledares säkerhetsbeslut.
 • Ett agerande som påtagligt påverkar skolans studie- och arbetsmiljö negativt. Detta kan vara att vid upprepade tillfällen störa undervisningen genom t.ex. sena ankomster, ovilja att delta i uppgifter eller oförmåga att följa gemensamt överenskomna regler angående studiearbetet.
 • Ett agerande som påtagligt påverkar skolans samarbeten i Syd negativt.
 • Brottsliga handlingar som kan leda till åtal.
16. Arkiv- och sekretessregler

Uppgifter rörande enskilda studerande förvaras under säkra former och lämnas endast vidare till nedanstående instanser:

 • CSN (för studiemedel)
 • Folkbildningsrådet (bidragsgivande myndighet)
 • Studerandes hemlandsting/region (för erhållande av bidrag)
 • Specialpedagogiska skolmyndigheten (för erhållande av bidrag)
 • Arkivering av ansökningar, intyg och omdömen:
 • Ansökningshandlingar för ej antagna sökande arkiveras ett år
 • Ansökningshandlingar för antagna sökande arkiveras tre år
 • Intyg och omdömen arkiveras för evigt

Personuppgifter för deltagare med skyddad identitet hanteras enligt fastställd rutin. Rutinen beskrivs i dokumentet Om studerande med skyddad identitet vid Färnebo folkhögskola.

17. Internat/hyresavtal

Som studerande på kurserna i Österfärnebo förväntas du bo på skolans internat. Du tecknar då ett hyresavtal med skolan. Hyresavtalets utformning kan du se på www.farnebo.se. Om det finns särskilda skäl till att du inte kan bo på internatet i Österfärnebo, t ex pga funktionsnedsättning, familjeförhållanden eller husdjur kan du ordna eget boende. Kontakta i så fall skolan så att vi får diskutera frågan.

För studerande på kurser i Gävle kan skolan inte hjälpa till med boende.

18. Användning av IT på skolan

Den studerande på folkhögskolan har rätt att använda folkhögskolenätverket folkbildningsnätet. Inloggningsuppgifter erhålls vid behov. [Folkbildningsnätet]

För att använda skolans datorer och nätverk gäller de regler som är fastlagda av skolan.

19. Skolans syfte

Även om Färnebo folkhögskola liksom alla andra folkhögskolor själv bestämmer sin inriktning och verksamhet är det övergripande syftet med folkbildning i Sverige reglerat bl a genom de krav som staten har och som i sin tur är en förutsättning för de statsbidrag som varje folkhögskola erhåller för att kunna bedriva verksamhet.

Vägledande för all undervisning på folkhögskola är att kurserna ska utformas så att de främjar allmän medborgerlig bildning och de ska ha en sådan inriktning att de ökar den studerandes medvetenhet om sina egna och omvärldens villkor.

I den förordning som för närvarande gäller (Förordning 1991:977 om statsbidrag till folkbildningen, med kompletteringar) slås följande huvudsyften fast:

 • Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin
 • Bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen (genom t ex politiskt, fackligt, kulturellt eller annat ideellt arbete)
 • Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället
 • Bidra till att bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet

Dessutom har staten valt sju prioriterade områden som särskilt motiverar statens stöd till folkhögskolorna:

 • Den gemensamma värdegrunden; alla människors lika värde och jämställdhet mellan könen
 • Det mångkulturella samhällets utmaningar
 • Den demografiska utmaningen
 • Det livslånga lärandet
 • Kulturen
 • Tillgängligheten och möjligheterna för personer med funktionshinder
 • Folkhälsa, hållbar utveckling och global rättvisa

www.folkhogskola.nu kan du läsa mer om statens syfte med att ekonomiskt stödja folkhögskolorna och även mer om vart och ett av statens sju områden som kvalitetsmässigt bör stå i fokus.

Färnebo folkhögskola har också mål för kursverksamheten. Kurserna ska:

 • utveckla deltagarna i riktning mot självständiga och handlingskraftiga människor, som känner ansvar för och solidaritet med andra
 • ge deltagarna möjlighet att tillsammans erövra kunskap om sin sociala, politiska, kulturella och ekologiska situation
 • utveckla deltagarnas förmåga att tillsammans med andra arbeta för gemensamma mål

Folkhögskolans pedagogik ska också präglas av att:

 • verksamheten utgår från vår tids stora frågor; internationell jämlikhet, rättvis fred, hushållning med jordens resurser, demokratiska fri- och rättigheter samt jämställdhet mellan könen
 • kurserna bygger på samverkan mellan teori, praktik och utåtriktad verksamhet
 • deltagarna har inflytande i studiernas utformning samt i annan verksamhet på skolan

Utöver dessa mål har skolan också andra målsättningar som beskrivs i t ex skolans  måldokument (ladda ned här) och den femåriga verksamhetsplanen.

20. Utvärdering

Alla kurser liksom övriga delar av skolans verksamhet ska utvärderas systematiskt. Studerande har rätt att vara med och utvärdera upplägg, arbete med studier etc. Val av metod för utvärdering görs av kurslärare.

Du är såklart välkommen att ställa frågor om allt som står här! Mejla eller ring!

Dokumentet antogs av styrelsen 6 maj 2012 och uppdaterades 18 maj 2013 och 26 maj 2014.