Att studera på Färnebo folkhögskola

Lär dig mer om att studera en kurs på Färnebo folkhögskola. Vi har olika former av kurser, både distansutbildningar, kurser på hel- eller halvfart och internatkurser, alltså då man bor och studerar på skolan. 

Folkbildningens uppdrag är att berika den enskilda människan och samtidigt ge redskap för påverkan och förändring av samhället. En viktig del i skolans pedagogik är att deltagarna har en aktiv roll i kursernas utformning. 

På den här sidan kan du läsa om:

Skolans tillgänglighet

Färnebo folkhögskola strävar efter att vara en tillgänglig skola för alla.

Studerande med funktionsnedsättningar, särskilda behov och brister i svenska ska ges möjlighet att studera på samma villkor och ha samma förutsättningar att nå sina mål som andra studerande på Färnebo folkhögskola.

Vi strävar efter att den fysiska såväl som den pedagogiska och psykosociala miljön ska präglas av tillgänglighet.

Flera av undervisningslokalerna på skolan är tillgängliga för rullstolsburna. Skolans aula är utrustad med teleslinga och två av skolans byggnader är utrustade med ramper. Skolan arbetar med att göra samtliga av skolans lokaler tillgängliga.

Kontakta oss om du vill veta mer om vilka möjligheter till särskilt stöd i undervisningen vi kan erbjuda!

Kostnader och studiemedel

All vår undervisning är kostnadsfri, men det kan tillkomma vissa kostnader beroende på vilken kurs du går. Alla kurser berättigar till studiemedel och studiestöd från CSN. Har du en tillsvidareanställning har du även rätt att ta tjänstledigt för att studera. Om du har frågor om detta så prata med din arbetsgivare eller ditt fackförbund.

På alla kurser bekostar du själv kurslitteratur, studiematerial och studieresor. Den totala kostnaden för detta varierar.

Allmän kurs

Avgiften för kopiering och material, samt kostnader för kurslitteratur, studiematerial och studieresor är ca 500 SEK/termin på Allmän kurs. Inga andra avgifter tillkommer.

Distanskurser 

Samtliga distanskurser är kostnadsfria, men det kan tillkomma en administrativ avgift på 200 SEK/termin för kursmaterial, kopiering och försäkring. I samband med eventuella kurshelger tillkommer även kostnader för resor, boende och mat. Om kursträffen sker på skolan i Österfärnebo finns möjlighet att bo i något av skolans hus för 200 SEK/natt. 

Resandekurser

Studiemedlet täcker alla kurskostnader som bland annat inkluderar mat, husrum, resan och vistelsen där samt reseförsäkringar. Vi brukar räkna med att den totala kostnaden ligger på runt 80 000 kronor på hela kurstiden. Kostnaden sprids ut över läsåret. Eftersom kurserna bor kollektivt och har en gemensam ekonomi blir kostnaderna relativt låga. Om du är under 20 år är du inte berättigad till studiemedel. Däremot kan du ansöka om studiebidrag och inackorderingstillägg. Detta täcker dock inte alla omkostnader. 

Undervisning på distans

Vi på Färnebo folkhögskola har lång erfarenhet av distansundervisning och använder oss av olika digitala verktyg som Zoom och läroplattformen Itslearning för att göra undervisningen så dynamisk som möjligt. Vi tror dock att mycket av lärandet sker i mellanmänskliga möten och i våra distanskurser varvar vi alltid distansundervisningen med fysiska träffar.

Boende på skolan

Som studerande på våra internatkurser i Österfärnebo bor du på skolan. Många tidigare deltagare lyfter fram det gemensamma boendet i Österfärnebo som något mycket positivt.

Internaten i Österfärnebo är inrymda i tre olika hus som heter Lychous, Bohms och Mejeriet. För det mesta bor varje enskild kurs gemensamt i ett kurshus. Alla deltagare på en kurs ansvarar gemensamt för matlagning, inköp, städning och kursens ekonomi. Kursen delas därför in i olika ansvarsgrupper som har ansvar för olika områden, exempelvis ekonomi och inköp. Annat arbete, som städning och matlagning turas alla om att göra.

Om du deltar på en helgträff, exempelvis om du är deltagare på en distanskurs, finns också möjlighet att bo på skolan. Kostnaden för boende är 200 SEK/natt. Utöver det tillkommer kostnader för mat som går att laga i något av husens kök.

Som deltagare på kurser förlagda i Gävle ordnar du med ditt eget boende. Skolan i Gävle har inget internat att erbjuda.

Hur skolan har coronasäkrats

Som en konsekvens av coronapandemin har vi tagit flera åtgärder för att se till att minska smittspridningen. Vi ser till exempel till att ett begränsat antal personer vistas i gemensamma utrymmen samtidigt, vi rengör noga stol- och bänkyta efter avslutat arbete och vi har satt upp hostskydd mellan olika arbetsytor.

Detta gäller främst allmän kurs som är en heltidskurs och som har fysisk undervisning. Sedan terminsstarten i augusti 2020 har våra kursdeltagare kunnat återvända till skolan i Gävle för undervisning på plats och vi kan också genomföra de träffar som ingår i våra distanskurser.

Vid helgträffar med övernattning ser vi till att alla deltagare får sova i ett enskilt rum.

Vi uppmanar alla deltagare samt personal att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att hålla avstånd, stanna hemma då en är sjuk och att tvätta händerna noga.

Vill du veta mer om hur skolan och vår undervisning har anpassats är du välkommen att kontakta oss!

Är du intresserad av att göra ett studiebesök på skolan?

Vi välkomnar alla som är intresserade av vår kursverksamhet att komma på studiebesök i både Österfärnebo och i Gävle. Vi kan ta emot grupper och enskilda.

Kontakta oss så berättar vi mer!