Skolans mål

Måldokument för Färnebo folkhögskola

Måldokumentet antogs den 26 april 2006 och har reviderats senast vid styrelsemötet 26 mars 2019.

1. Världsbild

Världen idag genomsyras av global ojämlikhet som skapar fattigdom för majoriteten av jordens människor. Ekonomisk makt och inflytande tas från människor genom att koncentreras hos några mäktiga stater, transnationella företag och internationella finansinstitut. Alltför många människor har en livsstil som inte är långsiktigt hållbar och som bidrar till andras fattigdom. Detta leder till utarmning av jordens resurser och miljöförstöring som hotar människor, djur och natur. Vi ser en framväxt av rasistiska, fascistiska och högerpopulistiska partier och rörelser. Förtryck och orättvisor drabbar många, liksom våld och konflikter, vilket gör att människor förvägras sina demokratiska och mänskliga rättigheter. Många grupper utsätts för exkludering och marginalisering till exempel på grund av sin politiska och religiösa övertygelse, klass och etniska tillhörighet, funktionsvariationer, sexuella läggning och ålder. 

2. Vision

Färnebo folkhögskola verkar för en värld byggd på rättvisa och solidaritet där demokratiska och mänskliga rättigheter garanteras alla – en värld där även naturen har rättigheter som inkluderar vår planets alla varelser och livsformer. Visionen är en värld där det råder rättvis fred och där vi hushållar med jordens resurser. Världen är fri från rasism, sexism, homofobi och andra former av förtryck och diskriminering. Alla människor respekteras som de är och olikhet är inte ett hinder för gemenskap.

3. Folkbildningssyn

Folkbildningen skapar förståelse för människans situation och möjligheter. Den ger kunskap, självinsikt och handlingskraft. Folkbildningens dubbla uppdrag är att berika den enskilda människan och samtidigt ge redskap för påverkan och förändring av samhället. Genom att ta sin utgångspunkt i samtidens stora frågor skapar folkbildningen insikt i och engagemang för dessa. Folkbildningen utgör en viktig del av folkrörelserna, såväl de traditionella som de nya globala rättviserörelserna. Färnebo folkhögskola försvarar folkbildningens särart och ställning som en fri och frivillig bildningsform och verkar för en radikal folkbildning.

4. Uppdrag

Färnebo folkhögskola är en del av den svenska freds-, miljö- och solidaritetsrörelsen. Skolan arbetar med kurser och pedagogik som gör det möjligt för människor att förstå de samband som råder i världen. Arbetet med att förverkliga skolans vision uppnås genom internationellt samarbete och samverkan med skolans huvudorganisationer. Skolan jobbar för att utjämna utbildningsklyftorna och skapa möjligheter för bildning. Skolan är en resurs för omställning och lokal utveckling.

a. Kursverksamhet

Färnebo folkhögskolas kurser skapar förutsättningar för möten som inspirerar till engagemang, kunskapssökande och ger insikt i våra gemensamma möjligheter att påverka världen. Genom kursverksamheten är skolan en del i ett folkrörelsearbete för att förverkliga sin vision. Verksamheten präglas av en balans mellan teori och praktik. Kunskapen som erövras i en kurs på Färnebo ska användas praktiskt i samhället redan under kursens gång. En viktig del i skolans pedagogik är att deltagarna har en aktiv och stor del i kursernas utformning. Deltagarna ges möjlighet att bli självständiga och handlingskraftiga människor som tar ansvar för sitt eget agerande och känner solidaritet med andra. 

b. Internationellt samarbete

Internationellt samarbete är en central del av skolans arbete. Skolan upprätthåller och utvecklar sitt internationella kontaktnät och strävar efter långsiktighet, ömsesidighet och respekt i relationerna med sina internationella samarbetspartners. Samarbetena bygger på delade visioner och ett gemensamt intresse för folkbildning. Samarbetena präglas av interkulturalitet, delat ansvar, ärlig och öppen kommunikation och förståelse för varandras förutsättningar och mål.

d. Samverkan med huvudorganisationer

Skolan verkar för ett levande samarbete med huvudorganisationerna. Huvudorganisationerna ska involveras i kursverksamheten, och kursverksamhet ska bidra till att stärka deras folkbildningsarbete och opinionsbildande verksamhet. Deltagarna ska uppmuntras till engagemang inom huvudorganisationerna och andra folkrörelser. 

d. Lokal utveckling och omställning

I samarbete med olika organisationer och nätverk, bedriver skolan folkbildning för förändring på lokal nivå. Skolan strävar efter att vara en resurs för omställning av det svenska samhället underifrån och lokalt utvecklingsarbete. Föreningar och andra lokala aktörer bjuds in till skolans kurser och skolan strävar efter att vara en del av nätverk som jobbar för lokal utveckling och omställning.

4. Skolan som arbetsplats

Skolan erbjuder en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Skolans profilfrågor präglar vardagen på skolan och arbetsplatsen genomsyras av demokratiska värderingar och jämlikhet. Arbetsmiljön stimulerar till sökande efter kunskap och ger utrymme för gemensam reflektion och lärande. Arbetet på skolan organiseras på ett sätt som sprider ansvarstagande och inflytande jämnt. Såväl personal som kursdeltagare bemöts med respekt för sina val, egenskaper och förutsättningar.

5. Utvärdering och utveckling

På Färnebo folkhögskola används utvärdering som en metod för att dra lärdom av erfarenheter för att förbättra och utveckla skolans olika verksamhetsområden. Utvärderingar av skolans mål och verksamhet görs fortlöpande av deltagare, personal och styrelse.