Det europeiska projektet PROMOCITI vill utveckla folkhögskolornas roll i att stärka delaktighet och aktivt medborgarskap.

Vad?

PROMOCITI är ett europeiskt projekt i vilket Färnebo medverkar. Projeket syftar till att undersöka och analysera hur folkhögskolor och andra institutioner som arbetar med vuxenutbildning jobbar för att stärka aktivt medborgarskap. Målet är att arbeta fram metoder och studiematerial som kan användas för att utveckla skolornas arbete med att stötta aktivt medborgarskap.  

Aktivt medborgarskap handlar om samspelet mellan individer och deras lokalsamhällen, om inkludering och delaktighet på lokal, regional, nationell, europeisk och till och med global nivå. Det handlar om medborgares behov av att själva kunna agera för att lösa vardagliga problem. Det kan röra sig om att ordna bostäder eller solel tillsammans på en ort, driva påverkansarbete för bättre kollektivtrafiken, samverka i civilsamhället för ett bättre flyktingmottagande och motverka främlingsfientlighet eller hitta lösningar på lokala eller globala miljöproblem.  

Projektet finansieras med medel från Erasmus+. Färnebo samverkar i projektet med fyra folkhögskoleorganisationer baserade i Spanien, Tyskland, Österrike, samt Polen.  

Bland andra Färnebos rektor Anna-Karin Raphasha Björnberg och vår projektledare Mats Ehn under PROMOCITIs första möte i Tyskland i våras.

Varför?

Samhälle står idag inför en rad kriser. Det handlar om växande ekonomiska klyftor, klyftor mellan stadsdelar såväl som klyftor mellan stad och land, upprustning, ökande militarism samt en miljö- och utvecklingskris. Alla dessa kriser är delar av den demokratikris som detta projekt syftar till att tackla. 

För att få till stånd aktivt medborgarskap hos fler medborgare krävs mer kunskap, färdigheter och verktyg. Även om många folkhögskolor redan arbetar med aktivt medborgarskap på olika sätt, behöver skolornas arbete utvecklas för att nå nya målgrupper och bidra till innovativt lärande och handlande för att tackla både lokala, nationella och globala samhällsproblem. Därför finns PROMOCITI. 

Vi förväntar oss att projektet inte bara ska påverka organisationerna som deltar i projektet, utan att det även ska inspirera fler folkhögskolor att hitta nya sätt att stötta aktivt medborgarskap.  

Hur?

Steg 1: I varje land genomförs intervjuer med skolledare och pedagoger på fem olika folkhögskolor, totalt 25 folkhögskolor.

Steg 2: Intervjuerna sammanställs, analyseras och blir grund till ett studiematerial.

Steg 3: Två ”train the trainer”-seminarier som bygger på intervjuer och studiematerial genomförs i Spanien respektive Österrike. Tre deltagare från medverkande folkhögskolor i vardera land deltar för att sedan förmedla kunskaperna vidare i sitt respektive hemland. De blir nyckelpersoner för projektet.

Vem?

Följande folkhögskolor och institutioner skapar PROMOCITI tillsammans:

Partnerorganisationer

What can we learn from Europe about how to do Energy Communities?

Vill du veta mer? Kontakta oss!


Läs intervjun med Mats Ehn.

SV_SE