– Att tala om naturens rättigheter är att ifrågasätta det som länge varit normen – att se naturen som något som bara är till för oss människor. Vi måste bort från synen att se på människa och natur som något som står i motsättning till varandra. För vi är ju en del av naturen, säger Carmen Blanco Valer. 

Carmen är lärare på kursen Naturens rättigheter och det goda livet och har varit drivande i Färnebos arbete med naturens rättigheter.

Nu när Färnebo folkhögskola blivit medlemmar i det nystartade Nätverket Naturens rättigheter i Sverige hoppas hon kunna bidra ytterligare till att folkbilda om naturens rättigheter. Nätverket arbetar för ett skifte i relationen mellan människa och natur genom det juridiska systemet och vill att jordens ekosystem och livsformer ska ses som subjekt. 

– När vi förstår att naturen har rättigheter kan vi också sträva mot vår och jordens överlevnad. Folkbildningen är holistisk på så vis att den utmanar tanken att vi bara lära oss med huvudet, vi tror att hela kroppen måste med. På samma sätt måste vi se på naturen och människan som ett. 

Som första folkhögskola i Sverige har Färnebo uttryckligen ställt sig bakom kravet att tillerkänna naturen rättigheter och på förslag från våra kursdeltagare lagt till naturens rättigheter som ett av våra långsiktiga mål. Det var våra samarbetsorganisationer inom urfolksrörelsen i Ecuador som uppmärksammade Färnebo om frågan. Och det var också urfolksrörelsen som såg till att Ecuador skrev in naturens rättigheter i sin grundlag redan 2007.

Färnebo har även bidragit till att samiska aktörer intresserat sig för temat och indirekt påverkat att Sametinget ställt sig bakom förslaget om Moder Jords Rättigheter som folkrörelserna i Latinamerika, bland dem urfolksrörelsen, tidigare lämnat in hos FN.

– Färnebo kan tillföra både intersektionella och internationella maktperspektiv till nätverket Naturens rättigheter i Sverige och lyfta fram folkrörelseperspektiv, inte minst från det globala Syd. Dessutom kan vi bidra till nätverket med vår pedagogiska expertis, säger Carmen.

Nätverket Naturens rättigheter i Sverige vill att:

  • Naturens rättigheter erkänns i regeringsformen
    Naturens rättigheter inkluderas i regeringsformen, där de grundläggande fri- och rättigheterna fastslås. Staten inrättar en ombudsman för naturen som värnar om naturens rättigheter.
  • FN antar Deklarationen om Moder Jords rättigheter
    Deklarationen om Moder Jords rättigheter, som skrevs i Cochabamba, Bolivia år 2010, antas av FN:s generalförsamling som komplement till Deklarationen om de mänskliga rättigheterna.
  • Ekocid blir ett internationellt brott 
    Allvarlig förlust, skada eller förstörelse av ekosystem, ekocid, blir ett internationellt brott inom ramen för Romstadgan, möjligt att åtala vid Internationella Brottsmålsdomstolen.

Förutom Färnebo folkhögskola ingår följande organisationer i nätverket: