Naturens rättigheter & det goda livet

Naturens rättigheter är en distanskurs. Klimatkris, artutrotning och förstörelse av livsmiljöer är resultat av ett ekonomiskt system som drivs av vinstjakt. Men runtom i världen växer det fram rörelser som ifrågasätter synen på naturen som enbart en resurs för människan. I denna kurs går vi på djupet med dessa idéer och utforskar hur vi kan utveckla en annan relation till jorden – grundad på balans med naturen, omvärlden, varandra och oss själva. Ansökan stängd den 30 juni 2020. 

Världen över inser allt fler människor att något måste göras för att få stopp på den ohållbara utvecklingen och miljömordet som leder mänskligheten till en avgrund. Allt fler anser även att det finns ett behov att formulera alternativa visioner. En av dessa är idén om att tillerkänna naturen rättigheter, ett initiativ som kan inspirera till ett systemskifte och nya sätt att organisera världen, inte minst i Sverige.

Att naturen gjorts till handelsvara och saknat rättigheter har historiskt och i nutid även lett till kränkningar av urfolkens och lokalsamhällens rättigheter eftersom deras liv är starkt sammanlänkade med vattnet, marken och skogarna.

Vi behöver inte minst lära oss av urfolkens kosmovision, d.v.s. sätt att se på kosmos och sig själva som en beståndsdel av naturen. Vi behöver även genomskåda systemfelen och organisera rörelser som värnar om naturens rättigheter inklusive de mänskliga rättigheterna.

Kursen består av följande delmoment:

1.  Introduktion till kursen och till Naturens Rättigheter.

2. Samefolkets syn på naturen. Med hjälp av samiska folkbildare bekantar vi oss med den samiska folkets världsbild, förhållningssätt till sin omgivning, tar del av deras kollektiva historia och den problematiska relationen till olika statsmakter.

3. De andinska folkens syn på naturen. Vi lär känna de synsätt som urfolk i Anderna utvecklat i relation till naturen. Det är uråldriga sätt att förhålla sig till sin omgivning och tolka världen, förhållningssätt som i förening med rättighetskamper gett upphov till alternativa sätt att organisera samhället och förslagen om naturens rättigheter.

4. Det Goda Livet (Buen Vivir på spanska, Sumak Kawsay på andinska kichwaspråket). De visioner och reflektioner som lett till de förslag om naturens rättigheter som skrivits in i grundlag och lagar samt formulerats i FN-förslaget om Moder Jords Rättigheter. Vi lär känna de processer som banade väg för juridisk erkännande av naturens rättigheter i Ecuador och Bolivia.

5. Naturens Rättigheter träder in i grundlag, lagar och domstolsbeslut. Vi lär känna konkreta exempel på juridiskt erkännande av Naturens Rättigheter utifrån en Latinamerikanskt perspektiv och på vad sätt som Det Goda Livet presenteras som alternativ till det globalt rådande samhällssystem.

6. Naturens Rättigheters frammarsh internationellt. Vi bekantar oss med de internationella processerna som pågår med syfte att få ett juridiskt erkännande av naturens rättigheter och de dokument som hittills producerats. Bland de  förslaget om en Internationell Deklaration om Naturens Rättigheter, FN:s strategi om “Harmoni med Naturen”, påvens miljöencyklika, etc.

7. Att utmana ingrodda tudelade perspektiv och andra nydanande sätt att se på livet. Att ha holistiska perspektiv på vår planet och utmana de rådande koloniala, separerande perspektiv på natur och människor är en utmaning. Kursen bör därför ses som ett första steg till att avkolonisera vårt sätt att tänka och agerande.

8. Naturens Rättigheter – När lagen ger fred med jorden. Om hur naturens rättigheter i lagstiftning kan vara verktyg för samhällstransformation och en hållbar framtid.

9. Ekopedagogik. Om hur vi alla kan bli ekopedadoger och bidra till att flera tar steget från att vara åskådare till medskapare i ekopedagogiska processer som går ut på att se till att Naturens Rättigheter tillerkänns.

10. Rörelsen för Naturens Rättigheter i Sverige. Vi lär känna ekorättsrörelsen i Sverige, tar del av hur dess process varit och reflekterar kring hur vi  blir medskapare av denna rörelsen för att värna planetens livsväv. Vi får höra om rörelsens olika aktörer, framsteg och ser till att resonera kring hur vi kan omsätta det vi lärt i konkret handling ochn utveckla en hållbar ekorättsaktivism.

Kursen ges i samarbete med Latinamerikagrupperna och Framtidsjorden – två av Färnebo folkhögskolas huvudorganisationer, samt föreningen Lodyn och Ekopedagogiska föreningen.

Tillsammans formar vi en trygg lärmiljö baserad på ömsesidigt stöd, respekt och dialog!


BRA ATT VETA

Kursstart: 24 augusti 2020

Kursslut: 18 december 2020

Studietakt:  50%

Ansökan: Ansökan stängd den 30 juni 2020. 

Antagningsvillkor: Vi välkomnar kursdeltagare med olika bakgrund och erfarenheter. Du behöver inte ha några förkunskaper.

Studieform: Distanskursen ges på halvfart med åtta virtuella kursträffar på två timmar vardera varannan vecka.

Kursträffarna består av  föreläsningar som hålles av lärare och gästföreläsare. Genom uppdelning i mindre diskussionsgrupper ser vi till att alla kommer till tals.

Efter varje virtuell kursträff får deltagarna inläsningsmaterial och reflektionsfrågor att besvara via vår digitala läroplattform. Läsning och svar motsvarar två studietimmar även de veckor då det inte sker några virtuella träffar. Då vi utgår från folkbildningens ideal om ömsesidigt lärande förväntar vi oss aktivt utbyte och reflektioner så att vi även kan lära av varandra.

Deltagande i minst sex av träffarna och minst åtta reflektionsuppgifter krävs för att få intyg.

Vi träffas i Österfärnebo för en kursträff under helgen 6-8 november. Om hälsoläget i Sverige medför samhällsbegränsningar ersätts denna träff med en längre videokonferens.

Kostnader: Kursen är kostnadsfri, men en avgift på 200 SEK/termin för en del kursmaterial, kopiering och försäkring tillkommer. Därtill kommer även kostnader för resor, boende & mat i samband med kursträffarna. Kursen berättigar till studiemedel från CSN, för mer information se: www.csn.se

Kursansvarig: Carmen Blanco Valer, carmen.blanco.valer@farnebo.se