Startdatum: 21 augusti 2023 Slutdatum: 22 december 2023
Plats för kurs: Österfärnebo
Kostnader:

Att studera på Färnebo folkhögskola är kostnadsfritt. Du betalar en administrativ avgift på 200 kr per termin. Den administrativa avgiften täcker försäkring, studiebesök och kopiering. 

Lär känna Sápmi är en internatkurs där den gemensamt skötta ekonomin täcker upp  samtliga kostnader för mat, boende och resor. Detta beräknas kosta 5800 kr/månad – en  kostnad som gott och väl täcks upp av studiestödet från CSN.

 

Kontaktperson: Lars Igeland lars.igeland@farnebo.se
Kontakta oss

Fyra månaders kurs där vi lär oss mer av den samiska kulturen och om den svenska statens kolonialism. Vi studerar hållbara fossilfria lösningar, alternativ till kalhyggesbruk och hur vi stärker sammanhållningen i våra stadsdelar och byar. På kursen får du lära dig att göra podcast, fixa festivaler och skapa opinion på sociala medier.

Till vem vänder sig kursen 

Kursen riktar sig till dig som vill lära dig mer om Sápmi, om hållbar utveckling och rättvisefrågor och som vill hitta arbetssätt, kunskap och inspiration. Det krävs ingen särskild förkunskap. Kursen passar både dig som aldrig tidigare varit engagerad och dig som vill hitta nya vägar i ditt engagemang. 

Kursinnehåll 

Har du lust att förändra världen? Är du också frustrerad över att frågor som global rättvisa, klimat och allas lika värde prioriteras bort i politiken? Vill du vara med och skapa en annan utveckling? Förändringen kan inte vänta – kom med och var en del av den! 

Vi reser till Sápmi för att lära oss mer om samisk kultur och hur den svenska statens kolonialism sett ut historiskt såväl som i samtid. Vi träffar människor som arbetar mot gruvexploatering, skogsbruk och vindkraftsområden.   

Lär känna Sápmi- Res och Förändra Världen är också ett tillfälle för att få fördjupad kunskap om verktyg för en rättvis klimatomställning. Vi lär oss om hållbara fossila lösningar, alternativ till kalhyggesbruk och hur vi stärker sammanhållningen i våra stadsdelar och byar. 

Kursens bas är skolan i Österfärnebo vid Dalälven där vi bor tillsammans i ett gemensamt hushåll. Utifrån de erfarenheter vi får från våra studier och resor skapar vi projekt som sprider de kunskaper vi fått och som siktar på att förändra samhället. Det kan vara allt från en filmfestival eller en podcast till en utställning på turné. 

För att förändra världen krävs mod och att vi arbetar gemensamt med andra. Det är tillsammans vi är starkast och på kursen får vi både träffa människor att göra detta med och verktyg som hjälper oss! 

Kursens syfte 

Färnebo folkhögskola tror att människors engagemang för förändring är nyckeln för att bekämpa rasism, ojämlikheter och klimatkris. Våra kurser tar lokala och globala perspektiv på rättigheter, miljö och förändringsarbete.  

Färnebo folkhögskola mål för all kursverksamhet: 

  • Utveckla deltagarna i riktning mot självständiga och handlingskraftiga människor, som känner ansvar för och solidaritet med andra. 
  • Ge deltagarna möjlighet att tillsammans erövra kunskap om sin sociala, politiska, kulturella och ekologiska situation. 
  • Utveckla deltagarnas förmåga att tillsammans med andra arbeta för gemensamma mål  

Kursens syfte är också̊ att, utifrån dess specifika inriktning, möta Folkbildningsrådets riktlinjer  (Förordning 2015:218 om statsbidrag till folkbildningen): 

  • Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin. 
  • Bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen. 
  • Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings och utbildningsnivån i samhället. 
  • Bidra till att bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet. 

Kursens mål 

Kursen ger användbar kunskap för dig som vill bli projektledare inom föreningar, organisationer och kommuner. Under kursen får du följande kunskap: 

• Starta, leda, organisera och utveckla projekt och kampanjer.    

• Kunna arbeta med demokratiskt ledarskap, konflikthantering och grupprocesser.   

• Olika deltagande metoder för workshops, seminarier och grupprocesser.     

• Skapa en projektplan med mål, dokumentation, budget, tidsplan, rapport och utvärdering.    

• Spela in podcasts, skriva och fotografera för opinionsbildning. 

Kursupplägg 

Kursen ges på plats i Österfärnebo, deltagarna bor tillsammans i skolans internatboende och har gemensamt hushåll. Det innebär att hushållets sköts som ett kollektiv och organiseras av deltagarna. 

Kursen består av följande delar: 

-FLYTTA IN I BOENDET 

Tillsammans lär vi känna varandra och formar vi det egna boendet och hushållets olika delar. Vi möter aktiva människor i lokalsamhället och gör utflykter i Färnebofjärdens nationalpark. 

 
– URFOLKSRÄTTEN – rätten till kultur 

Enligt FN:s urfolksdeklaration har det fastställts att urfolk har rätt att uttrycka sin kulturella identitet i form av klädsel, mat och språk samt vara fria från att påtvingas någon annan kultur. Vi kommer tillsammans med bland andra aktivisten och folkbildaren Carmen Blanco Valer undersöka hur urfolk kämpar för detta idag i Sápmi och andra delar av världen. 
 


– LÄR KÄNNA SÁPMI 

Vi reser till Jokkmokk för att lära oss mer om samisk kultur och svensk kolonialism. Kursen möter de som kämpar mot gruvan i Gállok och för samiska rättigheter. Vi får chans att uppleva pågående renskötsel tillsammans med Jåhkågasska sameby och urfolkskamp med aktivisten Henrik Blind. Vi möter också forskare som undersökt konflikterna kring exploatering i Sápmi. 

-“GRÖN INDUSTRI”- Ny kolonialism eller möjligheter för hela Sverige?  
 


Fossilfritt stål och batterifabriker, gruvor, vindkraftsetableringar, innebär det fortsatt plundring eller en positiv utveckling i Sverige, Norrland och Sápmi?  Tillsammans med bl. a journalisten Arne Müller tittar vi närmare på industrierna och hur de påverkar naturen och människorna. Vem tar vinsterna? Hur kan vi skapa en hållbar utveckling?


 
– SKOGEN – kalhyggen eller hållbart brukande? 
 

Stora delar av Sveriges yta har på några årtionden förvandlats från skogsekosystem med stor mångfald till industriskog med hyggen och planteringar. Det är negativt för renskötseln, för klimatet och för den biologiska mångfalden. Under kursen studerar vi dagens skogsbruk och lär oss om alternativa kalhyggesfria metoder.  Vi möter bl. a Amanda Taz, aktiv i Skydda skogen. 

-Hållbar energi och matproduktion

Hur får vi till en hållbar produktion och konsumtion av energi och mat? Vi möter människor som organiserar matvärn och tillsammansodling och producerar grönsaker, getost, honung och inläggningar. Vi får också lära oss mer om skogsträdgårdsodling. Vi studerar också lokala energigemenskaper och solenergisatsningar.

– METODER FÖR FÖRÄNDRING 

Under kursen kommer vi att fokusera på kollektiv projektledning, där vi tillsammans skapar och aktivt deltar i projekt. Vi lär oss olika verktyg som är bra att ha med sig in i ett projekt eller en kampanj, som att hålla workshops och möten samt att lägga upp projektplaner. Vi kommer att lära oss att arbeta med bl. a skrift, foto och podcast och prova på att genomföra utåtriktade informationsarbeten för att sprida kunskapen vi får i Sápmi.  

Vi samarbetar med nybildade nätverket Ta tillbaka framtiden.

Arbetsformer 

Studier på Färnebo folkhögskola är till stor grad baserat på deltagarinflytande och att kurser tillsammans med ansvarig lärare formar studierna. Som deltagare på kursen kan du räkna med att till stor del själv få styra undervisningens riktning och innehåll tillsammans med dina kurskamrater. 

Terminskursen Lär känna Sápmi kommer att arbeta tillsammans med kursen Från Sápmi till Spanien, som pågår två terminer.

Antagningsvillkor 

Grundläggande krav 

Även om det är få sökande till kursen kan du inte komma in om du inte uppfyller dessa krav.  

Du ska fylla minst 18 det år som kursen börjar. 

Du ska ha skickat in ansökan i tid. 

Du ska ha varit drogfri i minst 1 år om du tidigare har missbrukat alkohol eller andra droger.  

Du ska ha tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna följa kursen. 

Ha privat dator med internetuppkoppling samt grundläggande kunskaper i datoranvändning. 

Särskilda krav 

Inga särskilda krav finns. 

Urvalskriterier 

Om det är fler sökande till kursen än vad det finns platser gör skolan ett urval bland de  

sökande som uppfyller grundkraven. Till kursen väljer skolan först utifrån:  

a) Den som bedöms vara mer motiverad att studera på folkhögskola.  

b) De som anses ha störst behov av det sammanhang och den pedagogik som  

folkhögskolan erbjuder.  

c) Att skapa en så blandad grupp som möjligt.  

Antagning 

a) Du fyller i ansökan via skolans hemsida. 

b) Du bifogar ett personligt brev (max 2500 tecken) där du berättar om dig själv och din bakgrund, din motivation till att söka kursen samt om du har några särskilda förkunskaper om de ämnen kursen berör. Du behöver också ge oss två referenspersoner.  

c) Skolan bekräftar att vi har fått in din ansökan när den kommit till oss. Bekräftelsen kommer per e-post senast en vecka efter att vi fått in din ansökan. 

d) När vi har intervjuat dig och talat med din referensperson får du besked om du har blivit antagen eller ej.  

e) Beslut om antagning fattas av kursansvarig lärare. Om du inte blivit antagen och tycker att beslutet har fattats på fel grund kan du överklaga det till skolans rektor och vidare tillskolans styrelse.  

Inställd eller reviderad kurs 

Om kursen av någon anledning inte kan genomföras kommer de sökande samt antagna informeras muntligt och/eller skriftligt.  

Skolans tillgänglighet för studerande med funktionsnedsättning 

Skolans lokaler är inte fullt tillgänglighetsanpassade. Deltagare som behöver särskilt stöd för att kunna genomföra sina studier kan få hjälp med det. Bedömningen av hjälpbehovet sker  individuellt i samråd med kursansvarig. 

Villkor för att kursen ska anses fullgjord 

För att kursen ska anses fullgjord vid kursens slut ska du ha deltagit på den obligatoriska undervisningen, ha en närvaro på minst 80% av den fastlagda kurstiden och genomför minst  80% av uppgifterna. Du behöver dessutom delta i det vardagliga arbetet kring kursens  hushåll och kollektiv. 

Kursen ger inte poäng eller examen på samma sätt som en högskolekurs – däremot får du ett studieintyg med en beskrivning av kursens innehåll efter avslutad utbildning där kursen redovisas med Godkänd/Icke godkänd. 

Avgifter och kostnader 

Att studera på Färnebo folkhögskola är kostnadsfritt. Du betalar en administrativ avgift på 200 kr per termin. Den administrativa avgiften täcker försäkring, studiebesök och kopiering. 

Lär känna Sápmi är en internatkurs där den gemensamt skötta ekonomin täcker upp samtliga kostnader för mat, boende och resor. Detta beräknas kosta 5800 kr/månad – en kostnad som gott och väl täcks upp av studiestödet från CSN. 

CSN 

Kursen är CSN-berättigande. Du söker själv studiemedel på www.csn.se

Mat & boende 

Internatkurser på Färnebo folkhögskola bor och lever kollektivt i skolans hus. Det innebär att kursen själva organiserar hushållet utifrån sina egna önskningar och förutsättningar.  

Deltagarinflytande och studeranderätt 

Deltagarnas inflytande på Färnebo folkhögskola kan ske både inom ramen för den egna kursen och inom skolan som helhet. I kursernas vardag sker deltagarinflytandet på en rad olika sätt. Bland annat genom kontinuerligt pågående samtal om studiemiljö och kursens upplägg och innehåll.  

Studeranderätt 

I skolans ”Studeranderättsliga standard” kan du läsa om vilka rättigheter och skyldigheter som gäller på Färnebo folkhögskola, det handlar om både dina och våra rättigheter och skyldigheter. 

Om Färnebo folkhögskola 

Färnebo folkhögskola är freds-, miljö- och solidaritetsrörelsens folkhögskola. Vi är en  mötesplats för människor som vill lära sig mer om globala frågor, rättvisa och förändring och  vi arbetar utifrån mer än fyrtio års erfarenhet av folkbildning och lärande. Läs mer på: Om  Färnebo folkhögskola 

Bakom Färnebo folkhögskola står 13 huvudorganisationer som är aktiva i solidaritets-, miljö och fredsrörelsen. Dessa organisationer samarbetar med skolan kring kursverksamhet. Läs  mer på: Våra huvudorganisationer 

En alkohol- och drogfri skola 

Vår skola erbjuder möjlighet till alternativa sätt att leva och lära tillsammans. En kurs på Färnebo folkhögskola förutsätter att deltagarna har ansvar gentemot varandra och respekterar varandra. En grundläggande förutsättning för att detta ska kunna förverkligas är en drog- och alkoholfri skolmiljö. 

Alkohol är ett av vårt samhälles stora sociala problem. Vi bär med oss olika erfarenheter av alkohol och andra droger. Oavsett vilken bakgrund du har ska du kunna gå på Färnebo folkhögskola. Vi ser Färnebo folkhögskola som ett alternativ till alkohol- och  droganvändningen i det övriga samhället. Du kan läsa mer i skolans policy mot droger och  alkohol. 

SV_SE