Inre transformation för klimat och hållbarhet

Vill du gå en kurs och samtidigt bidra till forskningen om sambandet mellan inre och yttre transformation? Kursen ges tillsammans med Empaticus/CARE Meditation som en del av forskningsprojektet ”Att uppleva inre transformation för klimat och hållbarhet” vid Linköpings Universitet.

Sista ansökningsdatum: 15 maj 2024

Startdatum: 26 juni 2024

Slutdatum: 8 september 2024

 

Studieform: Distans med 5 dagars retreat i början och 3 dagar retreat i slutet.

Plats för kurs: Österfärnebo.

Kostnader:

500 kr/dygn för kost och logi.

Kursansvariga och projektledare: 

Pål Dobrin, Empaticus

✉️ pal@empaticus.se

📞0733903637

 

Therese Asplund, Linköpings Universitet.

✉️therese.asplund@liu.se.

📞011-363397

En kurs för dig som är engagerad i klimat, miljö och hållbarhetsfrågor och som är nyfiken på vad kontemplativa traditioner kan ge dig i relationen till dig själv, till andra människor, till naturen, djuren och världen. I kursen jobbar vi med inre transformation, dvs de psykologiska, känslomässiga och existentiella dimensionerna av omställning. I kursen bygger vi förmågor och kultiverar färdigheter som behövs i takt med att mänsklighetens utmaningar ökar.

Har du tidigare upplevt ett allvarligt trauma avråder vi dig att söka kursen.

Kursupplägg

Kursupplägget inkluderar ett inledande 5 dagars retreat, ett avslutande 3 dagars retreat samt 4 digitala seminarium däremellan. Utövar dessa träffar utövar du egen daglig meditationspraktik samt engagerar dig i egenstudier samt gruppdiskussioner. 

  • Träff 1: 26- 30 juni
  • Träff 2: 6- 8 september

 

 

Inledande retreat

Det inledande retreatet introducerar kontemplativa tekniker som utformats för att stärka våra förmågor att hålla fokus (tema 1), uppleva medkänsla med oss själva och andra (tema 2), hantera känslor (tema 3) samt utifrån en djupare insikt om oss själva interagera på nya sätt med vår omvärld (tema 4). Det innebär att vi på retreatet tränar oss i att vara avsiktligt uppmärksamma, att finna skärpa, stabilitet och livfullhet i vårt fokus. Med hjälp av olika tekniker i hjärtats förmågor, såsom kärleksfull vänlighet, medkänsla, empatisk glädje samt jämnmod, tränar vi en ökad förmåga att hantera stress och motgångar i relation till miljö-och hållbarhetsfrågor. Vi ifrågasätter den rådande individualistiska och materialistiska världssynen och ger redskap för att utforska dess sanningshalt utifrån dina upplevelser av en djupare relation med dig själv, med andra människor, djur och natur. Slutligen så utforskar vi hur vi kan vara medvetna om dessa upplevelser av vår erfarenhet samtidigt som vi på fördjupar vår relation till natur och medmänniskor. Retreatet förbereder för fortsatt fördjupning i kursens olika teman.

Den egna praktiken, seminariedeltagande och hemgrupper

Mellan retreaten går vi djupare in i förståelsen av den kontemplativa träningen och hur dessa kunskaper och färdigheter relaterar till vårt vardagliga liv. Frågan vi utforskar är: Hur vi kan leva mer i linje med de insikter vi gjort under retreatet?  Seminarierna behandlar följande teman:

Tema 1 – Inåtriktad väg (fokusträning)

Under detta seminarium dyker vi djupare i Mindfulness och förmågan att rikta vår uppmärksamhet mot det som är meningsfullt och samtidigt kunna ignorera distraktioner. Här går vi igenom hur vi kan fortsätta utvecklas mot att vara mer medvetet närvarande och hur det relaterar till vår förmåga att skapa förändring både i våra egna liv och på systemisk nivå.

Tema 2 – Hjärtats väg

Under detta seminarium går vi igenom temat koherens och det inre tillstånd som uppstår av att vara i hjärtats energi samt hur detta relaterar till vår ökade mentala förmåga. Vi utforskar innebörden av bön i olika traditioner och går igenom hur vi kan leva våra liv utifrån vårt hjärtas önskan snarare än utifrån de materialistisk präglade ideal vi fått med oss från vår uppväxt, sociala och kulturella sammanhang.

Tema 3 – Känslor

Seminarium 3 ägnas åt den känslomässiga domänen. Känslor kan ses som livets krydda, de kan ge oss mycket välbehag men även ställa till det för oss. Under detta tema bearbetar vi hur vi kan arbeta med tekniker som hjälper oss att klara av starka känslor i relation till de klimat och hållbarhetsutmaningar mänskligheten står inför. Vi går även igenom hur vi förhåller oss när såren och skuggorna som är en del av oss, på den kontemplativa vägen får en chans att komma fram i ljuset och integreras.

Tema 4 – Utåtriktad väg

Under seminarium fyra ifrågasätter vi den rådande individualistiska och materialistiska världssynen och ger redskap för att utforska dess sanningshalt utifrån egna direkta upplevelser. Hur yttrar sig känslan av separation och upplevelsen av helhet och delat varande? Hur skulle det se ut om vi levde i linje med en djupare förståelse av oss själva, våra medmänniskor, djur, natur och planeten i stort?

Avslutande retreat – Manifestera nya perspektivskiften

På den sista träffen skissar på visionen om vår och planetens blomstrande framtid i relation till FN:s globala hållbarhetsmål. Vi sätter kursen för att leva i linje med de perspektivskiften som ägt rum, stärker vår transformativa potential och manifesterar förändring.

Delar av de fysiska träffarna kommer att spelas in, liksom de digitala träffarna. Som deltagare kommer du också att få skriva dagbok över dina upplevelser och erfarenheter under kursens gång. Mer information om forskningsprojektet och hur vi samlar in material finns i informationen vi skickar dig samt i samtyckesblanketten du fyller i om du blivit antagen. För frågor, kontakta ansvarig forskare Therese Asplund eller kursledare Pål Dobrin.

Projektets hemsida

 

SV_SE