Hur kan folkhögskolor och liknande institutioner för vuxnas lärande i Europa utveckla sitt arbete med aktivt medborgarskap och vara en resurs för demokratisk utveckling? Denna fråga försöker vi besvara i rapporten ”Folk High Schools and Active Citizenship in Europe”. Rapporten är en del av ERASMUS+ projektet PROMOCITI som Färnebo folkhögkola deltar i tillsammans med partners från Polen, Spanien, Tyskland och Österrike.

Vi har intervjuat 25 ledare för folkhögskolor och liknande folkbildningsinstitutioner i fem europeiska länder. De har svarat på frågor om deras förståelse av begreppet aktivt medborgarskap, hur de arbetar med frågan, vilka de största utmaningarna är och vad de ser som framgångsfaktorer. Från svensk sida deltar förutom Färnebo, folkhögskolorna Bona, Bäckedal, Nyköping och Röda Korset.

Vår analys visar att det finns en stor bredd i förståelsen av vad aktivt medborgarskap betyder utifrån de olika sammanhang som skolorna finns i. Det finns emellertid många gemensamma utmaningar. Det handlar om förhållningsätt till högerextrema och antidemokratiska rörelser, om skolornas roll i arbete med flyktingar och migranter, om olika typer av konspirationsteorier som florerar och om digitala klyftor. Många påtalar också en minskad vilja att delta i sociala sammanhang som en effekt av pandemin. I våra partnerländer är det heller ingen självklarhet att externa aktörer och finansiärer ser aktivt medborgarskap som en central uppgift för skolorna. Mycket av verksamheten blir därför beroende av projektfinansiering vilket skapar ryckighet och svårigheter med kontinuitet.

För att försöka övervinna de svårigheter som redovisats visar analysen på tio framgångsrika förhållningssätt.

  1. Identifiera lokalsamhälletes behov
  2. Identifiera och engagera er i för skolan relevanta nätverk
  3. Etablera skolan som en öppen mötesplats
  4. Var synliga ledare i olika processer
  5. Se till att all personal ser aktivt medborgarskap som en viktig del av skolans arbete
  6. Låt aktivt medborgarskap genomsyra all kursverksamhet
  7. Se till att kursdeltagarna får möjlighet att utveckla färdigheter för aktivt medborgarskap
  8. Var goda lyssnare och kreativa kursutvecklare
  9. Se till att era styrdokument stödjer arbetet för aktivt medborgarskap
  10. Bedriv lobbyverksamhet kring kopplingen mellan vuxenutbildning och aktivt nedborgarskap.

Rapporten avslutas med 25 skolporträtt där skolledarna beskriver sin skola och hur man arbetar med aktivt medborgarskap. Här finns många konkreta erfarenheter att ta del av.

I projektets nästa del kommer vi att tillsammans med 15 pedagoger från de olika länderna utarbeta ett fortbildningsmaterial för personal vid folkhögskolor om hur de kan utveckla sin skolas arbete med aktivt medborgarskap.

Partnerorganisationer

Från Färnebo folkhögskola arbetar Jonathan Korsar och Mats Ehn med projektet.

Läs vad vi skrivit tidigare om PROMOCITI: här och här!

Ladda ned rapporten här:

Folk High Schools and Active Citizenship in Europe – A survey for the Erasmus+ Promociti project,  January 2023

SV_SE