Afrikagrupperna är en solidaritetsorganisation. De är partipolitiskt och religiöst obundna med målen demokrati, jämställdhet och hållbar utveckling för alla. Några av de frågor Afrikagrupperna engagerar sig i är demokratiutveckling, rättvisa handelsvillkor, skuldavskrivning, rätten till utbildning, jämställdhet och kampen mot hiv/aids. I södra Afrika stöder de projekt genom partnerskap med lokala organisationer i Angola, Namibia, Moçambique, Sydafrika och Zimbabwe.


DRS – Den resande skolan är en religiöst och partipolitiskt obunden organisation. Syftet med föreningen är dels att skapa ett forum för fortsatt engagemang i Färnebo folkhögskolas verksamhet och de frågor skolan arbetar med, dels att aktivt medverka i skolans ideologiska utveckling. Till stor del görs detta genom att vara en del av processen att skapa nya kurser grundade på Färnebo folkhögskolas pedagogik och våra egna erfarenheter av att gå en kurs på skolan.


nej tack

Folkkampanjen mot kärnkraft & kärnvapen är en partipolitiskt obunden ideell förening, som vill att vi ska hushålla med naturens resurser och tänka på naturens kretslopp. De arbetar för att människorna på jorden ska få en bättre framtid, i ett väl utvecklat samhälle där vi använder energin mer effektivt och producerar el ur förnyelsebara energikällor. Folkkampanjen samlar människor i en rörelse, och arbetar för en bred opinion mot kärnkraft och kärnvapen. De påverkar beslutsfattare, samlar information, granskar och kritiserar.


Framtidsjorden är ett internationellt nätverk som består av ett femtiotal medlemsorganisationer i Sydamerika, Asien och Sverige. Nätverket arbetar för ett ekologiskt hållbart och socialt rättvist samhälle med kulturell mångfald. Detta görs genom att främja ekologisk utveckling på landsbygden och i städer.


jordens vanner

Jordens Vänner är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation, som verkar för en omställning till ett mänskligare och ekologiskt hållbart samhälle. Föreningen bildades 1995 genom att dåvarande Miljöförbundet och Jordens Vänner gick samman. Jordens Vänner arbetar bland annat för en uppbyggd kollektivtrafik och mot nya motorvägar, ett ekologiskt och solidariskt jordbruk, satsningar på alternativa energikällor och avvecklingen av kärnkraften samt en solidarisk världshandel.


Fältbiologerna är en oberoende, ideell förening för natur- och miljöintresserade ungdomar. Föreningen bildades 1947 och verkar för ett hållbart samhälle, global rättvisa och god miljö. Fältbiologerna anordnar kurser, utflykter och utbildningar för att sprida kunskap om natur och miljö. Föreningen bedriver också opinionsbildning och försöker påverka myndigheter, politiker, företag, organisationer och allmänhet till att skapa en bättre värld.


Kvinnor för Fred (KFF) är partipolitiskt och religiöst obunden. KFF påverkar regerings- och riksdagspolitiker genom uppvaktningar och skrivelser, deltar i internationella fredsmarscher samt kvinno- och fredskonferenser. KFF har arrangerat och deltagit i demonstrationer mot kärnvapen, mot personminor, för human flyktingmottagning, för frigivning av politiska fångar och för fred i Mellanöstern, mot kriget i Irak, mot kriget på Balkan och mot utländska militärövningar i Norrland.


Latinamerikagrupperna (tidigare UBV) bildades 1968 och är en religiöst och partipolitiskt obunden solidaritetsförening, som tillsammans med latinamerikanska folkrörelser arbetar för ett rättvist och hållbart samhälle. Latinamerikagrupperna arbetar i Sverige och Latinamerika för att förändra de strukturer som gör att män och kvinnor tvingas leva i fattigdom och utanförskap. Metoderna är bland annat stöd till samarbetsorganisationer i Latinamerika, påverkansarbete i Sverige, kunskapsutbyte mellan Sverige och Latinamerika och praktik i Latinamerika.


PeaceWorks är en ideell och medlemsdriven ungdoms- och fredsorganisation. De är en normkritisk plattform med visionen om en rättvis och hållbar värld i fred, där unga är aktiva samhällsaktörer.


Praktisk Solidaritet är en paraplyorganisation för fyra svenska insamlingsorganisationer vars verksamhet främst består i insamling av begagnade kläder, skor bland annat för återanvändning och bistånd. Praktisk Solidaritet samordnar medlemmarnas materialbistånd och andra insatser för gemensamma mottagare och samarbetspartners i Syd.


Service Civil International (SCI) grundades 1920 och ordnar i dag ungefär 800 läger runtom i världen. Den svenska grenen av SCI har funnits sedan 1943 och organiserar ungefär 15 läger årligen i Sverige. Syftet med verksamheten är att verka för fred och internationell solidaritet genom praktisk handling. Genom lägerverksamhet har människor från olika länder möjligheten att mötas över alla gränser och få personlig erfarenhet av att arbeta, lära och leva tillsammans.


Svalorna Latinamerika är en partipolitisk och religiöst obunden förening som arbetar med att stärka mänskliga och demokratiska rättigheterna i Latinamerika. I Sverige arbetar Svalorna Latinamerika med att sprida information om globala orättvisor och om vilka möjligheter som finns till förändring. Svalorna Latinamerika vill också påverka beslutsfattare och makthavare i frågor som berör deras målgrupper i Latinamerika. Deras verksamhet är baserad på medlemmar som ger sitt stöd via ideellt arbete och/eller ekonomiskt stöd.


Svenska Fredskommittén är en ideell organisation som bildades 1949 och som sedan dess har arbetat för fred och nedrustning, solidaritet och antirasism. De vill bland annat stärka opinionen för kärnvapennedrustning och mot militariseringen av rymden. De har solidaritetsprojekt i både Ryssland och Latinamerika samt anordnar skolungdomsresor till Berlin med temat antirasism.

EN