På den här sidan kan du läsa om:

Vad är folkhögskola? Vem kan gå en kurs? Hur söker man en kurs? När kan man söka kurser? Olika studieformer Distansundervisning Tillgänglighet Kostnader och studiemedel Boende Rättigheter och skyldigheter Corona Studiebesök

Vad är folkhögskola?

Folkhögskolan betonar aktivt deltagande, samtal och gemensamt lärande i grupp. Utbildningen anpassas efter deltagarnas förkunskaper och erfarenheter och du som deltagare har stora möjligheter att själva påverka sin utbildning. Folkhögskolorna är inte bundna av centralt fastställda kurs- eller läroplaner. Många folkhögskolor har särskilda profiler, ofta utifrån sina band till idéburna organisationer och folkrörelser.

På Sveriges 155 folkhögskolor möter tusentals deltagare varje år en annorlunda utbildningsform, med en nyskapande syn på kunskap och bildning. Att gå på folkhögskola är ett steg till vidare studier, arbete och personlig utveckling.

Både studieförbund och folkhögskolor arbetar med något som kallas folkbildning. Folkbildningens uppdrag är att berika den enskilda människan och samtidigt ge redskap för påverkan och förändring av samhället. En viktig del i skolans pedagogik är att deltagarna har en aktiv roll i kursernas utformning.

Ett grundläggande skäl till att samhället stödjer folkbildningen är att den bidrar till en demokratisk utveckling av samhället. Det är riksdagen som beslutar om statens syfte med att stödja folkbildningen.

Statens syften med stödet till folkhögskolor och studieförbund är att:

  1. stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin
  2. bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen
  3. bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället
  4. bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.

Vem kan gå en kurs på folkhögskola?

Folkhögskolan är en utbildningsform för vuxna och vänder sig i första hand till dig som är 18 år eller äldre. Sommar- helg- och veckokurser har en nedre åldersgräns på 13 år. Från och med höstterminen det år du fyller 20 år kan du söka studiemedel för att studera på folkhögskola.

Utbildningen på folkhögskola är fri och frivillig. Det betyder att de studerande själva väljer att gå på folkhögskola och kurserna står fria från centrala läroplaner och den kommunala vuxenutbildningen. Folkhögskolan utgår från dig, dina kunskaper och erfarenheter och du som deltagare på våra kurser kan själv vara med och påverka din utbildning.

Folkhögskolorna får statsbidrag för deltagare som har uppehållstillstånd i Sverige. Även personer som är asylsökande och har tillfälliga uppehållstillstånd kan studera på folkhögskola.

Till Färnebo folkhögskola kan du komma som du är – här får du lära för livet utifrån dina egna förutsättningar och behov!

Läs mer om åldersbestämmelser.

Hur söker man en kurs?

För att skicka in din ansökan till oss på Färnebo folkhögskola behöver du registrera ett konto på SchoolSoft och oftast författa ett personligt brev där du berättar varför du vill studera hos oss. Läs om antagningsvillkor under respektive kurs.

Det är enkelt att söka – du går bara in på den kurs du vill söka och klickar dig vidare genom att trycka på knappen ”Sök nu”. Då slussas du vidare till SchoolSoft. Du kan också hitta aktuella kurser direkt i SchoolSoft. Det finns inget gemensamt ansökningssystem för studier på folkhögskola.

Om du har en kognitiv funktionsnedsättning och svårt att söka på ovanstående sätt – kontakta gärna oss så kan vi hitta andra sätt för dig att göra din ansökan.

När kan man söka kurser?

Ansökningstiderna är olika på våra courses, oftast är dock sista ansökningsdatum för kurser som startar på höstterminen i mitten av maj. För kurser som startar på vårterminen brukar sista ansökningsdagen vara i mitten av november. Information om sista ansökningsdatum hittar du direkt under varje kurs.

Om du undrar något om en kurs eller om din ansökan är du välkommen att kontakta oss – varje kurs har en kontaktperson som gärna svarar på dina frågor.

Olika studieformer

Vi har olika former av courses, både distansutbildningar, kurser på hel- eller halvfart och internatkurser, alltså då man bor och studerar på skolan. Vissa kurser löper över ett helt år, andra över en termin. Ibland ordnar vi även kortkurser som kan gå över en helg och upp till 14 dagar.

Genom studier på allmän kurs blir du som inte har gymnasiekompetens behörig till universitet och yrkeshögskolor. Färnebo folkhögskola har också olika kurser i det som är våra profilfrågor: global rättvisa, miljö, feminism och antirasism samt olika odlingskurser. Det kan vara både längre och kortare kurser. Under somrarna har vi ibland läger och odlingskurser.

Läs mer om våra kurser.

Distansundervisning

Vi har lång erfarenhet av distansundervisning och använder oss av olika digitala verktyg som Teams, Zoom och läroplattformen ItsLearning för att göra undervisningen så dynamisk som möjligt. Under våren 2022 kommer vi att fasa ut Zoom och ItsLearning och övergå till att enbart använda Teams för distansundervisningen, mer information får du av respektive kursansvarig.

Vi tror dock att mycket av lärandet sker i mellanmänskliga möten och i våra distanskurser varvar vi alltid distansundervisningen med fysiska träffar.

Skolans tillgänglighet

Färnebo folkhögskola strävar efter att vara en tillgänglig skola för alla.

Studerande med funktionsnedsättningar, särskilda behov och brister i svenska ska ges möjlighet att studera på samma villkor och ha samma förutsättningar att nå sina mål som andra studerande på Färnebo folkhögskola.

Vi strävar efter att den fysiska såväl som den pedagogiska och psykosociala miljön ska präglas av tillgänglighet.

Flera av undervisningslokalerna på skolan är tillgängliga för rullstolsburna. Skolans aula är utrustad med teleslinga och två av skolans byggnader är utrustade med ramper. Skolan arbetar med att göra samtliga av skolans lokaler tillgängliga.

Kontakta oss om du vill veta mer om vilka möjligheter till särskilt stöd i undervisningen vi kan erbjuda!

Kostnader och studiemedel

All vår undervisning är kostnadsfri, men det kan tillkomma vissa kostnader för resor eller material beroende på vilken kurs du går. Alla längre kurser berättigar till studiemedel och studiestöd från CSN. Detta gäller dock inte för kortare helgkurser och liknande. Har du en tillsvidareanställning har du rätt att ta tjänstledigt för att studera. Om du har frågor om detta så prata med din arbetsgivare eller ditt fackförbund.

På alla kurser bekostar du själv kurslitteratur, studiematerial och studieresor. Den totala kostnaden för detta varierar.

General course

Avgiften för kopiering och material, samt kostnader för kurslitteratur, studiematerial och studieresor är ca 500 SEK/termin på General course. Inga andra avgifter tillkommer.

Distanskurser 

Samtliga distanskurser är kostnadsfria, men det kan tillkomma en administrativ avgift på 200 SEK/termin för kursmaterial, kopiering och försäkring. I samband med eventuella kurshelger tillkommer även kostnader för resor, boende och mat. Om kursträffen sker på skolan i Österfärnebo finns möjlighet att bo i något av skolans hus för 200 SEK/natt. 

Resandekurser

Studiemedlet täcker alla kurskostnader som bland annat inkluderar mat, husrum, resan och vistelsen där samt reseförsäkringar. Kostnaden sprids ut över läsåret. Eftersom kurserna bor kollektivt och har en gemensam ekonomi blir kostnaderna relativt låga. Om du är under 20 år är du inte berättigad till studiemedel. Däremot kan du ansöka om studiebidrag och inackorderingstillägg. Detta täcker dock inte alla omkostnader.

Boende på skolan

Som studerande på våra internatkurser i Österfärnebo bor du på skolan. Många tidigare deltagare lyfter fram det gemensamma boendet i Österfärnebo som något mycket positivt.

Internaten i Österfärnebo är inrymda i tre olika hus som heter Lychous, Bohms och Mejeriet. För det mesta bor varje enskild kurs gemensamt i ett kurshus. Alla deltagare på en kurs ansvarar gemensamt för matlagning, inköp, städning och kursens ekonomi. Kursen delas därför in i olika ansvarsgrupper som har ansvar för olika områden, exempelvis ekonomi och inköp. Annat arbete, som städning och matlagning turas alla om att göra.

Om du deltar på en helgträff, exempelvis om du är deltagare på en distanskurs, finns också möjlighet att bo på skolan. Kostnaden för boende är 200 SEK/natt. Utöver det tillkommer kostnader för mat som går att laga i något av husens kök.

Som deltagare på kurser förlagda i Gävle ordnar du med ditt eget boende. Skolan i Gävle har inget internat att erbjuda.

Dina rättigheter som deltagare

Som deltagare på våra kurser har du vissa rättigheter och skyldigheter som finns reglerade i vad som kallas studeranderättslig standard. Det handlar exempelvis om hur en ansökan och antagning till en kurs ska gå till, när kursintyg och omdömen ges och vad skolan åtar sig vad gäller arbetsmiljö. Läs mer i Färnebos studeranderättsliga standard.

Färnebo och coronaanpassningar

Som en konsekvens av coronapandemin har vi tagit flera åtgärder för att se till att minska smittspridningen. Vi följer kontinuerligt utvecklingen och anpassar oss efter Folkhälsomyndighetens och regionala smyttskyddsenheters rekommendationer.

Vi uppmanar alla deltagare samt personal att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Stanna hemma om du får förkylningssymptom eller luftvägsinfektion och testa dig för covid-19. Om någon i ditt hushåll har covid-19 ska du också stanna hemma.

Vill du veta mer om hur skolan och vår undervisning har anpassats är du välkommen att kontakta oss!

Är du intresserad av att göra ett studiebesök på skolan?

Vi välkomnar alla som är intresserade av vår kursverksamhet att komma på studiebesök i både Österfärnebo och i Gävle. Vi kan ta emot grupper och enskilda.

Kontakta oss så berättar vi mer!

EN