Studera där du bor tillsammans med oss!

Färnebo folkhögskolas distanskurser samlar deltagare från hela landet. Du studerar hemma där du bor, men inom ramen för kursen möter du lärare och andra kursdeltagare både på kursträffar och via en läroplattform på webben. Färnebo folkhögskola är freds-, miljö- och solidaritetsrörelsens folkhögskola.

I höst kan du söka till följande fem distanskurser:

Naturens rättigheter & det goda livet 20/8 – 21/12
Idag berörs vi alla djupt av globala klimatförändringar och kriser. För att nå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 behövs en ny kultur, ett nytt tänkande. De goda nyheterna är att den redan växer fram i det tysta överallt på planeten, med nya lösningar och nya lokala svar på globala frågor.
Hur kan vi delta i medskapandet av en hållbar kultur som ger ny mening, riktning och sammanhang i våra liv? I denna kurs utforskar vi den yttre och inre omställning som dagens utmaningar ställer oss inför. Läs mer och sök!

Ickevåld för att förändra världen 20/8 – 21/12
I denna kurs får du chans att öva på att vara en aktiv och ansvarstagande medborgare. Kursen sker i samarbete med Kvinnor för fred. Kursen utgår från boken ”Tror du att du kan förändra världen utan att anstränga dig?” av Stina Oscarson & Sara Granér (Leopard förlag). Boken är ”en handbok i att vara medborgare, en inspirationskälla och kunskapsbank i hur man skapar förändring i ett samhälle utan våld. Kort sagt: vad som krävs för att demokratin ska upprätthållas.” Läs mer och sök!

Romanskrivarlinjen 20/8 – 21/12
Romanskrivarlinjen är en utbildning i romanskrivande där du lär dig romanskrivandets grunder och samtidigt påbörjar
eller fortsätter på ett eget romanprojekt. Målet är att du ska komma till insikt om vilken slags roman du vill skriva, uppmuntras och stöttas i att lita på dina idéer samt formulera en synopsis över hela din roman, och – beroende på hur länge arbetet har pågått – hinna skriva dig en bra bit in i romanen och eventuellt avsluta den. Det går även att jobba med genrerna novellsamling, biografi och crossover. Läs mer och sök!

Småskalig ekologisk odling 8/10 – 20/9 2019
Kursen vänder sig till dig som vill lära dig mer om ekologisk grönsaksodling i teori och praktik. Den ges på halvtid och distans. Den ger dig ett ekologiskt helhetsperspektiv och kunskap om hur lokal, småskalig livsmedelsproduktion kan bidra till ett hållbarare samhälle. I kursen får du lära dig de hantverksmässiga grunderna för att lyckas som ekologisk odlare. Läs mer och sök!

Arbeta med lokalekonomisk analys (LEA) 3/9 – 16/6 2019
Vill du få en större förståelse för hur nytt företagande, lokal produktion och gemenskap samt kretsloppsekonomi kan vara grund för hållbar utveckling? Vill du utveckla din förmåga att stötta grupper i att jobba tillsammans för lokal utveckling? Då är det här kursen för dig.
Lokalekonomisk analys (LEA) är en metod där lokalbefolkningen, med hjälp av bland annat statistik från SCB, kartlägger resurserna i sin bygd – för att få fram bygdens handelsbalans med omvärlden. Denna analys tydliggör vilken utvecklingspotential som finns vad gäller nytt företagande och skapande av arbetstillfällen. LEA är en metod som använts i många orter runt om i Sverige och utomlands. Genomförda analyser har bidragit till att
matbutiker räddats, att bagerier, banker, frisörsalonger, lokala gallerior, verkstäder, odlingsföretag mm startats. Läs mer och sök!

Posted in Nyheter.