Studieekonomi

Undervisningen är kostnadsfri, men det tillkommer vissa kostnader. Olika beroende på vilken kurs du går. Alla kurser berättigar till studiemedel och studiehjälp från CSN, samt tjänstledigt.

Skolan tar ut en läsårsavgift på ca 550 kr för kopiering och viss materialkostnad. På alla kurser bekostar du själv kurslitteratur, studiematerial och studieresor. Den totala kostnaden för detta varierar.

Allmän kurs

Om du studerar på Allmän kurs tillkommer inga kostnader utöver avgiften för kopiering och material, samt kostnader för kurslitteratur, studiematerial och studieresor på ca 1000 kr per termin.

Resande kurser

Studiemedlet täcker alla kurskostnader som bland annat inkluderar mat, husrum, resan och vistelsen där samt reseförsäkringar. Vi brukar räkna med att den totala kostnaden ligger på 65 000 kronor på hela kurstiden. Eftersom kurserna bor kollektivt och har en gemensam ekonomi blir kostnaderna relativt låga. Om du är under 20 år är du inte berättigad till studiemedel. Däremot kan du ansöka om studiebidrag och inackorderingstillägg. Detta täcker dock inte alla omkostnader. (Obs! Det har felaktigt stått 55000 kr här, men 65000 kr är den rätta summan.)

Praktikantkurser

På praktikantkurser finansieras praktikdelen av kursen genom bidrag från Sida. Detta innebär att deltagarna inte behöver betala för resa, vaccinationer, försäkringar eller uppehälle under praktikresan. För förberedelse- och uppföljningsperioderna i Sverige står kursdeltagarna själva för mat och logi. För förberedelse- och uppföljningsperioderna kan man söka studiemedel från CSN.