Naturens rättigheter & det goda livet

Klimatkris, artutrotning och förstörelse av livsmiljöer är resultat av ett ekonomiskt system som drivs av vinstjakt. Denna drivkraft har dominerat i världen under århundraden och stärkts av syn på naturen som satt människor utanför naturen som präglat många samt inte minst av den konsumtionsfokuserad kultur som vuxit fram de senaste årtionden. Men runt om i världen inser allt fler människor att något måste göras för att få stopp för den ohållbara utvecklingen som leder mänskligheten till en avgrund. Därför anser många att det finns ett behov av formulera alternativa visioner. En av de är idén om att tillerkänna naturen rättigheter. Initiativ som kan inspirera till ett systemskifte och nya sätt att organisera världen, inte minst Sverige.

För att nå detta behöver vi som mänsklighet förutom att organisera oss även utveckla en fredlig relation till jorden – en fredskultur där vi kan leva i balans med naturen, omvärlden, varandra och oss själva. Att naturen gjorts till handelsvara och saknat  rättigheter har även lett till kränkningar av lokalbefolkningarnas rättigheter vars liv är stark sammanlänkad till vattnet, marken, skogarna, etc. Vi behöver därför genomskåda systemfelen och organisera oss i rörelser som värnar om naturens rättigheter som även inkluderar de mänskliga rättigheterna. För att göra detta behöver vi känna till de processer som pågår för att få ekosystem att ha juridiska rättigheter men inte minst att stärka tankesätt som bidrar till att ifrågasätta en syn där naturens ses som utifrån en enbart nytto tänk och stärka tankesätt och berättelser som står för att bygga fred med jorden.

Under första kursdelen närmar vi oss den samiska världen dess förhållningssätt till sin omgivning. Vi tar del av deras kollektiva historiska minne, inte minst den problematiska relation till olika statsmakter. En upptäcksfärd över historier som osynliggjorts i historieböckerna som är nödvändig för en försoning mellan natur och människor och människor emellan. Under denna upptäcktsfärd lär vi känna världen som levande, komplexa och sammanhängande system – ekosystem med rätt att existera, blomstra och utvecklas på egna villkor och inte bara på människans villkor eller vissa människors villkor. Vi besöker Tärnaby och möter den samiska lokalbefolkningen – ett möte som utmanar och befriar där vi bjuds in att ta del av det samiska folket världsbild och delar av kultur, men inte minst av deras kamp och processer av avkolonisering.

Kursens andra del fokuserar på förhållandet som de andinska urfolk utvecklat i relation till naturen. Uråldriga sätt att förhålla sig till sin omgivning och tolka världen som överlevt hos Andernas urfolkssamfälligheter som i förening med rättighetskamp gett upphov till kollektiva reflektioner kring alternativa sätt att organisera samhället. Dessa är kända under namnet Det Goda Livet (Buen Vivir på spanska eller Sumak Kawsay på det andinska kichwaspråket och det är de som ligger till grund för de förslag om naturens rättigheter som skrivits in i grundlag och lagar.

Genom dessa lärande möten mellan olika perspektiv kan vi förändra vår syn på såväl världen i stort som på oss själva. Samtidigt som vi blir  delaktiga medskapare i livsväven med förmåga att påverka och göra skillnad.

Rörelsen för naturens rättigheter växer lite här och där runt om i världen och kursen ger dig en chans att bli del av denna gemensamma försök att rädda planetens livsväv.

Välkommen till en resa från separation, konsumtion och konkurrens till balans, gemenskap och samverkan – mellan människor och med jorden.

Upplägg och pedagogik

Distanskursen går på halvfart under en termin med tre fysiska träffar. Under träffarna varvas föreläsningar och studiebesök med samtal, reflektioner och praktiska, interaktiva övningar som engagerar flera sinnen i lärandet. Träffarna kan förläggas till platser som bidrar till kursens innehåll. Grupprocesser och ömsesidigt lärande är viktiga inslag. Kursen bygger på folkbildningens ideal och ekopedagogik, ett gemensamt utforskande där alla bidrar med sin visdom, erfarenheter och perspektiv. Frågorna är viktigare än svaren.

Mellan träffarna pågår kommunikation och diskussion på webbforum, litteraturstudier och hemuppgifter. Vi lär av och med varandra i en anda av ömsesidigt stöd, respekt och dialog. Vi möter såväl svenska som internationella inspiratörer som är aktiva inom rörelsen, hämtar inspiration från det som redan händer och utvecklar egna och gemensamma projekt som kan göra skillnad i smått och stort. Vi utvecklar våra kreativa förmågor som medskapare av en hållbar framtid!

BRA ATT VETA
Kursstart: 19 augusti 2019

Kursslut: 14 dec. 2019

Kursträff 1: 6-8 september (Tärnaby?)

Kursträff 2: 18-20 okt.

Kursträff 3: 29 nov. 1ta dec.

Kursansvariga, samarbetspartners

Huvudlärare: Carmen Blanco Valer, Niklas Högberg och Ingrid Stiernström

Kursen är CSN-berättigad till 50%, vilket förutsätter inlämning av hemuppgifter. Som deltagare behöver man närvara på minst två av de fysiska kursträffarna.

Denna kurs görs i samarbete mellan Färnebo Folkhögskolan, Latinamerikagrupperna och Framtidsjorden, två av skolans huvudorganisationer samt föreningen Lodyn.

Kursansvarig:
Carmen Blanco Valer
E-post: carmen.blanco.valer@farnebo.se
Tel: 073 844 6443