Naturens rättigheter & det goda livet

Klimatkris, artutrotning och förstörelse av livsmiljöer är resultat av ett ekonomiskt system som drivs av vinstjakt. En drivkraft som dominerat världen under århundraden och förstärkts av en syn på jordens ekosystem som satt människor utanför och ovanför naturen samt de senaste hundra årens industrimoderna perspektiv. Denna syn har präglat många, särskilt i det globala nord där den främjat framväxten av ohållbara konsumtionsmönster.

Men runt om i världen inser allt fler människor att något måste göras för att få stopp för den ohållbara utvecklingen och miljömord som leder mänskligheten till en avgrund. Allt fler anser även att det finns ett behov att formulera alternativa visioner. En av dessa är idén om att tillerkänna naturen rättigheter, ett initiativ som kan inspirera till ett systemskifte och nya sätt att organisera världen, inte minst i Sverige.

För att nå detta behöver vi utveckla en fredlig relation till jorden – en fredskultur där vi kan leva i balans med naturen, omvärlden, varandra och oss själva. Att naturen gjorts till handelsvara och saknat rättigheter har även lett till kränkningar av urfolkens och lokalsamhällens rättigheter. Deras liv är starkt sammanlänkade med vattnet, marken, skogarna, etc. Därför behöver vi genomskåda systemfelen och organisera rörelser som värnar om naturens rättigheter inklusive mänskliga rättigheter. Runtom i världen växer det fram rörelser med tankesätt som ifrågasätter en syn på naturen som enbart resurs för människan samt stärker förhållningssätt som bygger fred med jorden.

Under första kursdelen närmar vi oss den samiska världens förhållningssätt till sin omgivning. Vi tar del av deras kollektiva historiska minne, inte minst den problematiska relationen till olika statsmakter. Vi utforskar berättelser som osynliggjorts i historieböckerna, och som behövs för att möjliggöra en försoning mellan natur och människor och människor emellan. Vi inleder denna lärprocess genom att besöka Tärnaby och möta samiska aktivister.  Vi bjuds in att ta del av det samiska folkets världsbild, kultur och kamp för avkolonisering.

Kursens andra del fokuserar på synsätt som urfolk i Anderna utvecklat i relation till naturen. Det är uråldriga sätt att förhålla sig till sin omgivning och tolka världen, förhållningssätt som i förening med rättighetskamper gett upphov till alternativa sätt att organisera samhället. Dessa är kända under namnet Det Goda Livet (Buen Vivir på spanska, Sumak Kawsay på andinska kichwaspråket). Det är visioner och reflektioner som ligger till grund för de förslag om naturens rättigheter som skrivits in i grundlag och lagar samt formuleras i FN-förslaget om Moder Jords Rättigheter.

Kursens tredje del knyter samman terminen och utforskar hur erfarenheterna kan omsättas i handling genom hållbar ekorättsaktivism. Syftet är att lära av och med varandra för att frigöra oss själva som förändringsagenter och “barfotapedagoger”. Som stöd används ekopedagogik, en rättighetspedagogik som knyter samman människans och naturens rättigheter. Vi lär känna ekorättsrörelsen, tar del av hur den har vuxit fram samt möter några inspiratörer. Genom kreativa övningar utvecklar vi oss som medskapare i rörelsen för att värna planetens livsväv.

Välkommen till en lärorik uforskning och resa från separation, konsumtion och konkurrens till balans, gemenskap och samverkan – mellan människor och med jorden.

Upplägg och pedagogik

Distanskursen går på halvfart under en termin med tre fysiska träffar. Under träffarna varvas föreläsningar och studiebesök med samtal, reflektioner och praktiska, interaktiva övningar som engagerar flera sinnen i lärandet. Grupprocesser och ömsesidigt lärande är viktiga inslag. Kursen bygger på folkbildningens ideal samt ekopedagogik. Det innebär ett gemensamt utforskande där alla bidrar med visdom, erfarenheter och perspektiv och där frågorna är viktigare än svaren.

Mellan träffarna pågår litteraturstudier och hemuppgifter samt kommunikation och diskussion på webbforum. Tillsammans formar vi en trygg lärmiljö för ömsesidigt stöd, respekt och dialog. Genom lärande möten mellan perspektiv förändras vår syn på såväl världen i stort som på oss själva.

BRA ATT VETA

Kursstart: 24 augusti 2020

Kursslut: 18 december 2020

Studietakt:  50%

Ansökan: Skicka in din ansökan senast 15 maj! Antagning sker löpande.

Sök nu!

Krav: Deltagande förutsätter inlämning av hemuppgifter. Som deltagare behöver man närvara på minst två av de fysiska kursträffarna.

Kostnader: Kursen är kostnadsfri, men ni måste 200 kr/termin för en del kursmaterial, kopiering och försäkring. Därtill kommer även kostnader för resor, boende & mat i samband med kursträffarna. Kursen berättigar till studiemedel från CSN, för mer information se: www.csn.se

Samverkansorganisationer: Denna kurs görs i samarbete med Latinamerikagrupperna och Framtidsjorden – två av Färnebo folkhögskolas huvudorganisationer, samt föreningen Lodyn och Ekopedagogiska föreningen.

Kursansvarig: Carmen Blanco Valer
E-post: carmen.blanco.valer@farnebo.se